fbpx

Subsidie mogelijkheden bij gemeenten en waterschappen voor afkoppelen met regenwater systemen

Hero background image

Opvangen van regenwater wordt voor steeds meer gemeenten in Nederland een prioriteit

 

Het opvangen van regenwater is een steeds belangrijkere kwestie geworden voor Nederlandse gemeenten en waterschappen. Daarom is er subsidie mogelijk in verschillende gemeenten en bij verschillende waterschappen. Het systeem van JustNimbus is al betaalbaar en met deze subsidie wordt het nog voordeliger.

 

Opvangen van regenwater tijdens hevige buien heeft vele voordelen. Ten eerste zorgt dit ervoor dat er minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen en huizen ontstaat. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui.

 

Het besef dat we anders moeten omgaan met water groeit. Dit is niet alleen goed nieuws voor het milieu en het klimaat, maar ook gunstig voor degenen die thuis een regenwatersysteem willen installeren. Dankzij lokale subsidieregelingen kunnen de feitelijke kosten van aanschaf aanzienlijk worden verlaagd.

 

Gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van regenwater

 

Hieronder vind je een lijst van bekende subsidieregelingen per woonplaats. Houd er rekening mee dat de voorwaarden per gemeente kunnen verschillen.

 

Als de woonplaats niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze medewerkers om er zeker van te zijn.

 

Contact opnemen

 

Opgelet: de lijst is mogelijk niet compleet en de voorwaarden kunnen veranderen, dus
informeer voor de zekerheid altijd even bij de gemeente of waterschap.
Voor de duidelijkheid: gemeenten en waterschappen spreken vaak van “afkoppelen”. Ook opvang (en gebruik) van regenwater valt onder dit begrip.

Alphen aan den Rijn
De gemeente subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van
2.000 euro per woning.

 

Apeldoorn
Wie regenwater boven de grond opvangt, kan 6 euro per m2 dak ontvangen, of 12 euro bij
opvang onder de grond.

 

Arnhem
Een nieuwe regeling wordt verwacht in 2021. Op grond van artikel 3 van de ASV kan het college
initiatiefnemers voor een initiatief klimaatadaptatie dat in Arnhem plaatsvindt met inachtneming
van deze regeling een subsidie verstrekken.

 

Barneveld
De hoogte hangt af van welke maatregelen je neemt, variërend van 6 tot 10 euro per m2.

 

Deventer
Voor daken tot en met 1000 m2 wordt 8 euro per m2 gegeven. Een lager bedrag geldt voor
grotere daken.

 

Echt-Susteren
De hoogte hangt af van de wijze van afkoppelen en kan tot 9 euro per m2 dak bedragen.

 

Houten
Per vierkante meter dak die van de gemengde riolering wordt afgekoppeld en op een
ondergrondse infiltratievoorziening wordt aangesloten ontvangt u € 30,- subsidie. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750.

 

Leeuwarden
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschaf- en installatiekosten van een
regenwatersysteem, en maximaal 2500 euro.

 

Leudal

Bij oppervlakken van 40 m² t/m 200 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag van 9 euro per m2.

 

Maastricht
De oppervlakte moet minimaal 200m2 zijn. De vergoeding bedraagt 9 euro per m2 verhard
oppervlak.

 

Nijmegen
Voor het afkoppelen van regenpijpen kan 200 euro per regenpijp worden ontvangen.

 

Nunspeet
Per m2 dakoppervlak wat afgekoppeld wordt, geeft de gemeente 5 euro subsidie.

 

Peel en maas
Eenvoudige maatregelen zoals het doorzagen en/of verleggen van de regenpijp vergoed de
gemeente uw kosten. Uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en
herbestrating ontvangt u € 9,00 per m2. Het maximale subsidiebedrag is € 1.800,00 per woning.

 

Roerdalen
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen
van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente
Roerdalen.
Bij eenvoudig afkoppelen, zoals het doorzagen van regenwaterafvoeren en/of het verleggen van afvoeren, bedraagt de subsidie niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van € 9,- per vierkante meter.
Bij niet eenvoudig afkoppelen, zoals het toepassen van infiltratiekratten, bestratingswerkzaamheden of het herinrichten van de tuin, bedraagt de subsidie €9,- per
vierkante meter afgekoppeld oppervlak met een maximum van € 2.500,-.

 

Rotterdam
Er zijn meerdere varianten mogelijk, zoals 500 euro per toegevoegde m3 waterberging en 5 euro per m2 afgekoppeld oppervlak.

 

Venray
Voor een dakoppervlak tot 200 m2 wordt 6 euro per m2 gegeven. Grotere oppervlakken: 3 euro.

 

Weert
Bij verhard oppervlak van 20 t/m 200m2 bedraagt de subsidie 9 euro per vierkante meter. Bij
oppervlak groter dan 200m2 worden de werkelijke kosten vergoed, tot maximaal door de
gemeente vastgestelde bedrag.

 

Weesp
Voor een aantal maatregelen stelt de landelijke overheid subsidie beschikbaar. Soms is een pot leeg, of komt er een andere beschikbaar. Kijk daarom voor de meest recente informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de Energiesubsidiewijzer vindt u informatie over subsidies en over duurzaamheidsleningen, dat zijn leningen tegen een gunstig tarief.

 

Westerwolde
Het af te koppelen oppervlak moet minimaal 40 m2 groot zijn. Basisbedrag voor de subsidie is
400 euro.

 

Zutphen
De subsidie is maximaal 8 euro per m2 dakoppervlak en geldt voor panden van voor 2012.

Horst aan de maas
U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater. U krijgt altijd eerst een gratis bezoek van onze adviseur. U beslist daarna of u doorgaat met de aanvraag.

 

Harlingen
Door B&W van de gemeente Harlingen is daarom voor 2022 een subsidie beschikbaar gesteld van €15.000. De aanleg regenwateropvang. Subsidie dekt de vergoeding van de materialen en een bijdrage in aanlegkosten.

 

Stichtsevecht
Op de website van de gemeente Stichtse vecht vindt u de voorwaarden voor het krijgen van een subsidie op uw regenwater afkoppeling.

 

Beek
De gemeente Beek stelt subsidie beschikbaar aan bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties die de afvoer van regenwater afkoppelen van het riool.

 

Bronckhorst
Tot 1.000 m 2 : € 10 per m 2  afgekoppeld verhard (dak)oppervlak. Vanaf 1.000 m 2 : de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10 per m 2  afgekoppeld verhard (dak)oppervlak.

 

Heusden
Om duurzaam met ons regenwater om te gaan heeft de gemeente Heusden een subsidieregeling voor inwoners. Daarmee willen zij inwoners stimuleren om het regenwater op eigen terrein te verwerken. Op de website van de gemeente vindt u alle informatie over het aanvragen van de subsidie.

 

Stein
Bij oppervlakten van 20 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 10 per vierkante meter inclusief BTW. Bij oppervlakten groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed tot maximaal € 10 per m2 inclusief BTW.

 

Raalte
Vanaf januari 2022 kunnen alle inwoners van de gemeente Raalte een subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hun regenpijp.

 

Castricum
U kunt subsidie aanvragen voor het inrichten van de regenwater tuin. Deze regeling geldt in
2019. U ontvangt 50% van de kosten met een maximum van € 500.

 

Asten
Ben jij eigenaar van een pand/woning in Asten en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.

 

Montferland
U komt voor subsidie in aanmerking als u regenwater van uw eigen dak op uw eigen terrein vasthoudt en/of laat infiltreren.

 

Goirle
De gemeente Goirle en waterschap de Dommel willen inwoners daarom met een afkoppel subsidie stimuleren om schoon regenwater op te vangen en in hun tuin in de grond te laten zakken.

 

Oosterhout
Als inwoner van de gemeente Oosterhout kun je vanaf nu een subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak, de aanschaf van een regenton of aanleg van andere regenwater bergende voorzieningen in de tuin. Dus ook voor het vervangen van de tegels in de tuin door bloemen en planten.

 

Breda
De vergoeding bedraagt 30% van de kosten. Voor elke voorziening geldt een maximum bedrag:
Loon op zand
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van €1.000,- voor elke aanvraag.

 

Oldambt
Inwoners en ondernemers uit Oldambt kunnen subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool terecht, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot.

 

Laarbeek
Heb jij een gebouw in Laarbeek en wil je iets doen voor het klimaat? Zorg dan dat regenwater niet meer in het riool loopt (afkoppelen). Misschien kun je hiervoor een bijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap krijgen.

 

Noord en midden limburg
Inwoners in het bezit van een koopwoning in Noord- en Midden Limburg kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘afkoppelen hemelwater’. Door het afkoppelen wordt hemelwater opgevangen in eigen tuin en gescheiden van het afvalwater.

 

Olst-wijhe
Woont je in Olst-Wijhe of heb je een bedrijf in Olst-Wijhe en is je perceel gelegen binnen de bebouwde kom? Dan kun je een subsidie aanvragen voor het afkoppelen van dakoppervlak als het regenwater nu nog wordt geloosd op het gemengd riool.

 

Tilburg
De subsidie geldt met name voor bestaande bebouwing. Voor nieuwbouw geldt de subsidie enkel voor groene daken en groene gevels.

 

Goeree overflakkee
Inwoners kunnen sinds 1 januari 2021 subsidie aanvragen voor een groenere en toekomstbestendigere inrichting van hun tuin

 

Bodegraven-reeuwdijk
Maak dan gebruik van de subsidie Klimaatadaptieve maatregelen. De gemeente vergoedt hiermee tot € 500 van uw kosten.

JustNimbus in de media